این کشورهای نزدیک – تجارت با کشور عراق

تجارت با کشور های همسایه همیشه جز الویت های تجاری کشورها بوده است. اما حالا بعد از تحریم هایی که کشور ایران در آن به سر می برد تجارت با کشوری مانند عراق جز الویت ها محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید