معنی اصطلاح failing to address

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 03 / 03 / 2020
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 03 / 03 / 2020

اصطلاح failing to address

اصطلاح  failing to address

 

اصطلاح failing to address به معنی نادیده گرفتن یا مواجه نشدن با مشکل است

failing to address

ignoring or not dealing with the problems

نمونه در متن زیر

The government is failing to address the exploitation of low-skilled immigration in the labour market.

منبع

Health systems are failing to address mental health needs of older people

منبع

سیستم های بهداشتی نیازهای بهداشت روان سالمندان را نادیده گرفته است.

دولت در حال نادیده گرفتن (مقابله نکردن با مشکل) بهره برداری از مهاجرت افراد کم مهارت به بازار کار است

If you think that Washington is messed up, and the political system is failing to address many of America’s biggest challenges, stick around

منبع

اگر فکر می کنید واشنگتن بد عمل کرده است و سیستم سیاسی با بسیاری از بزرگترین چالش های آمریکا مقابله نمی کند، به این مشکل بپردازید.