سه تفاوت اساسی بین کشورهای فقیر و ثروتمند

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 31 / 01 / 2020
مقایسه کشور ثروتمند و فقیر
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 31 / 01 / 2020

چه تفاوتی بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر است. در ویدیو زیر کشورهای ثروتمند و فقیر را براساس سه فاکتور کلیدی مقایسه کرده. از مذهب که بگذریم، سایر نکات قابل تامل است.

دولت


رابطه مستقیمی بین فقر و فساد وجود دارد. هرچه فساد در کشور بیشتر، فقر نیز بیشتر و بالعکس. وقتی فساد سیستماتیک شود، امکان جمع آوری منابع مالی (مالیات) برای مقابله با فقر وجود ندارد.

به طور متوسط نیمی از ثروت کشورهای فقیر به خارج از کشور می رود. عدم سرمایه گذاری داخلی و نبود سیستم مالیاتی، یعنی عدم توسعه در بخش های کلیدی (امنیت، آموزش، بهداشت و حمل و نقل) و در نتیجه عدم تولید ثروت.

فساد نتیجه حاکم شدن تفکر قوم گرایی به جای شایسته سالاری ست. برخلاف کشورهای پیشرفته، در کشورهای فقیر افراد شایسته فدای اقوام، دوستان و هم حزبی ها می شوند و کشور از همه استعدادها بهره نمی برد.

فرهنگ


آمار می گوید هرچه جامعه مذهبی تر، احتمال فقر بیشتر است. جامعه مذهبی بخشی از مشکلات را نتیجه تقدیر می داند و تلاشش ساخت بهشت در آن دنیاست نه تولید ثروت در این دنیا. البته آمریکا یک استثناست که نگاهی متفاوت به مذهب دارد.

جغرافیا


کشورهای فقیر عموما در مناطق گرم و خشک قرار دارند. نبود کشاورزی و دامداری ضربه اساسی به تولید ثروت می زند. آب و هوای خشک باعث افرایش بیماری، کاهش شاخص بهره وری و همچنین مانع از توسعه حملونقل می شود.

از طرفی منابع طبیعی گرانقیمت در کشورهای فقیر باعث گسترش فقر و فساد می شود. برخلاف کشورهای پیشرفته، منابع طبیعی صرف تولید ثروت نمی شود، چرا که در کنترل حاکمان است. اگر ثروت حاصل از منابع طبیعی صرف توسعه فناوری شود، به مشارکت همه جامعه نیاز است، اما وقتی هدف خام فروشی و صادرات باشد، داشتن یک گروه مسلح کافی ست.

⁣به طور خلاصه دولت، جغرافیا و فرهنگ به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد در تولید ثروت نقش دارند.

ترجمه توسط بومرنگ