اخذ مالیات از استخراج بیت کوین در بودجه

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 28 / 02 / 2020
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 28 / 02 / 2020

بر طبق پیشنهاد کمسیون تلفیق بودجه در مجلس که در متن زیر آماده است پیشنهاد شده است در بودجه مالیاتی سال 1399 در کشور یک ردیف مالیات برای استخراج بیت کوین و رمز ارزها قرار داده شود.هنوز این پیشنهاد در صحن علنی مجلس عنوان نشده است

طبق محاسبات انجام شده در ابتداي سال 2020 كسب و كارهاي فعال در زمينه استخراج رمزارز در دنيا مجموعا درآمد.سالانهاي در حدود پنج ميليارد و دویست و بيست ميليون یورو كسب كردهاند. ظرفيت توليد برق بلااستفاده ایران در ۹ ماه از سال به 20 هزار مگاوات میرسد و استفاده درست از ظرفيت شبکه برق ایران میتواند درآمدي یک ميليارد یورویی فراهم آورد. پيشرفت سریع فناوري استخراج، سودآوري تجهيزات قدیمی را روز به روز كاهش میدهد و از طرف دیگر رقابت در كسب سهم بيشتر از بازار میتواند موجب كاهش سود بازیگران شود.

در مصوبه ۱۳ / 5 / ۱۳۹8 هيئت وزیران درباره رمزارزها، قيمت برق بدون ملاحظات فصلی و به حدي بالا تعيين شده است كه فعالان را به استفاده غيرقانونی از ظرفيت برق ) شامل سرقت برق تا سوء استفاده از امضاهاي طلایی براي دریافت برق ارزانتر( را ترغيب میكند. از سوي دیگر بخاطر عدم تعيين یک نرخ مشخص، محاسبه درآمد و هزینه براي مشاركت فعالان در این بازار دشوار است.

مصوبه هيئت وزیران همچنين معافيت مالياتی براي صادرات رمزارز قائل شده است. در صورتی كه رمزارزها در لحظه توليد و استخراج حکم ارز خارجی را دارند. اما در نبود نظارت دقيق مالياتی، نمی توان از صادرات یا عرضه داخلی رمزارز به متقاضيان )شامل افراد نيازمند به انتقال وجه خرد به خارج كشور و واردكنندگان ) اطمينان حاصل كرد.

پيشنهاد
پيشنهاد میشود متن ذیل به عنوان یک بند درآمدي به تبصره 8 مصوبه كميسيون تلفيق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
افزوده شود:
متن الحاقي وزارت نيرو مکلف است براي دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت و معدن و تجارت – كه شاخص كارآمدي انرژي تجهيزات آنها در شش ماهه اول سال كمتر از 100 ژول بر تراهش و در شش ماهه دوم سال كمتر از 70 ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم كند.

قيمت برق مصرفی براي استخراج رمزارز در ماههاي غيراوج مصرف و براي تجهيزات با شاخص كارآمدي تعيين شده در سقف چهار هزار ریال بر كيلووات ساعت تعيين میشود.

وزارت نيرو میتواند در ماههاي اوج مصرف برق و حداكثر به مدت سه ماه از سال از تأمين برق براي واحدهاي صنعت استخراج رمزارز خودداري كند. همچنين شركت گاز مکلف است گاز مورد نياز جهت خودتوليد برق واحدهاي توليدي صنعت استخراج رمزارز كه تجهيزات مورد استفاده آنها با شاخص كارآمدي تعيين شده منطبق است را با تعرفه گاز صنعتی تأمين كند.
با توجه به ماهيت كالاي توليدي، به رمزارز حاصل از استخراج، كليه معافيتهاي مالياتی قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳8۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و كليه معافيتهاي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 4 / ۱2 / ۱۳66 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تعلق نمیگيرد. واحدهاي استخراج رمزارز مکلفند در چارچوب آیيننامه تبصره 2 ماده ) » ۱6۹ ( قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 4 / ۱2 / ۱۳66 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده كنند. درآمد مالياتی حاصله به صورت جمعی خرجی و بهطور مساوي به ردیف شماره ۱۳0۱0۱5000 موضوع برنامه توسعه امور برق و ردیف شماره ۱50۳00۳006 موضوع آبرسانی به تک روستاها و تکميل مجتمعهاي آبرسانی اولویتدار روستایی تخصيص داده میشود.

جهت مطالعه بیشتر

آموزش استخراج بیت کوین

آموزش بیت کوین