آخرین مطالب...

  • بورس حباب

    حباب بورس

    حباب بورس وارن بافت معتقد است "آقاي بازار" همچون ديوانگان در كوتاه مدت پيشنهاد هاي به ...