ffff

در طول نزدیک به دو دهه فعالیت و معامله گری در بازارهای مالی مختلف و بیش از یک دهه تدریس و آموزش تحلیل تکنیکال و شگردهای وابسته به آن به این تتیجه رسیدم

35000 تومان